Sažetak novih natječaja za poduzetnike temeljem nacionalnog programa oporavka i otpornosti (NPOO) 2021. - 2026.

1. Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća

CILJ POZIVA: 
Poticanje rasta novoosnovanih poduzeća u visokotehnološkim sektorima i sektorima baziranim na znanju u predkomercijalnoj fazi. Kroz podršku za razvoj proizvoda, povećanje proizvodnih kapaciteta i spremnosti poduzeća za investicije to će pridonijeti povećanju produktivnosti i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva.

Kriteriji za odabir odnosit će se na razinu inovativnosti prijedloga, stvarni tržišni potencijal, tržišna strategija i poslovni model, potencijal za prihod ili novo partnerstvo, kapacitet projektnog tima. Prijedlozi koji doprinose zelenim ciljevima ostvarivat će dodatne bodove.

CILJNA SKUPINA: 
Inovativna mikro, mala i srednja poduzeća do 5 godina registracije/poslovanja, koji nisu nastali spajanjem

PRIHVATLJIVI AKTIVNOSTI I TROŠKOVI: 
Trošak plaća osoblja koje radi na inovaciji, nabava nematerijalne imovine povezane s projektom, nabava opreme povezane s provedbom projekta, nabava materijala, konzultantske usluge.

UKUPAN IZNOS RASPOLOŽIVIH TROŠKOVA: 141.700.000 HRK

BESPOVRATNA SREDSTVA: do 1.000.000 HRK po korisniku

OČEKIVANO RAZDOBLJE OBJAVE POZIVA: druga polovica 2021. godine

 

2. Bespovratna sredstva za digitalizaciju

CILJ POZIVA: 
Bespovratna potpora za digitalizaciju poslovanja osigurava financijska sredstva za provedbu digitalnih rješenja na temelju detaljnog istraživanja potreba digitalizacije. Istraživanje se može financirati putem vaučera za strategiju digitalne transformacije ili iz drugih izvora. Ova bespovratna potpora osigurava financijska sredstva za ulaganja u digitalne alate i opremu za uvođenje novih ili značajno poboljšanih proizvodnih postupaka, načina isporuke usluga ili organizacijskih praksi.

CILJNA SKUPINA: 
Mikro, mala i srednja poduzeća

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI I TROŠKOVI: 
Oprema, softver, edukacija zaposlenika, troškove plaća za razdoblje u kojima zaposlenici rade na projektu i troškove vanjskih davatelja usluga i dodatne režijske troškove i ostale izdatke poslovanja.

UKUPAN IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA: 
206.000.000 HRK (3 poziva s 68.666.667kn po pozivu)

BESPOVRATNA SREDSTAVA:
do 750.000,00 HRK po korisniku

OČEKIVANO RAZDOBLJE OBJAVE POZIVA: 
druga polovica 2021. godine

NAPOMENA: Tvrtke koje primaju potporu u okviru ove mjere će trebati dokazati da neće koristiti sredstva za povećanje emisija stakleničkih plinova ako ulažu u kapacitete servera ili bilo koju drugu vrstu opreme koja troši veće količine energije. To se može dokazati planovima za kupnju obnovljivih izvora energije, emisijskim kreditima ili na druge načine (što će se naknadno i nadzirati).

 

3. Vaučeri za digitalizaciju

CILJ POZIVA: 
Svrha vaučera za digitalizaciju je jačanje kapaciteta MSP-ova za provedbu digitalizacije i početak procesa digitalne transformacije. Vaučeri će se moći iskoristiti za provedbu specijaliziranih osposobljavanja, digitalni marketing i druge usluge. Ovaj će se program razvijati u uskoj suradnji s poduzećima, centrima izvrsnosti i davateljima tercijarnog obrazovanja kako bi se stvorilo vrhunsko okruženje koje će privući mlade talentirane pojedince i iskusne mentore te zadržati buduću stručnu radnu snagu. Neposredni cilj investicije je povećati razinu digitalne zrelosti poduzeća koje će biti obuhvaćen ovim programom, te u konačnici povećati konkurentnost i otpornost obuhvaćenih poduzeća korištenjem digitalnih tehnologija.

VRSTA VAUČERA:

1. Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina – svrha ovog vaučera je pomoći zaposlenicima u stjecanju vještina potrebnih za provođenje digitalizacije i digitalne transformacije, što može uključivati jedan ili više programa obrazovanja i usavršavanja.
 

2. Vaučer za digitalnu transformaciju – svrha ovog vaučera je omogućiti provjeru potencijala za digitalizaciju u MSP-ovima, pomoći MSP-ovima da ispitaju održivost ideja i oblikuju strategije za moguću digitalnu transformaciju. Navedeno uključuje procjenu stanja u poduzeću izradom plana razvoja digitalnih kapaciteta poslovanja i strategije digitalne transformacije. Ulaganje bi trebalo rezultirati temeljitim istraživanjem koje bi osiguralo nužne informacije za pripremanje poduzeća na ulaganje u digitalnu transformaciju.

3. Vaučer za digitalni marketing – svrha ovog vaučera je omogućiti razvoj i provedbu strategija digitalnog marketinga MSP-ova u skladu s odgovarajućim čimbenicima koji su nužni za digitalizaciju njihovih poslovanja.

4. Vaučer za kibernetičku otpornost – svrha ovog vaučera je povećati kibernetičku sigurnost uvođenjem sigurnosnih provjera sustava.

5) Vaučer za razvoj ili primjenu složenih digitalnih proizvoda i usluga – ovaj vaučer podržava istraživačke i razvojne pilot-projekte za uvođenje složenih digitalnih proizvoda i usluga, npr. razvoj rješenja za Industriju 4.0, mrežnih sustava i procesa, Interneta stvari, pametnih usluga, automatizacije, projekata koji uključuju velike podatke, simulacijskih modela, virtualne i proširene stvarnosti, ugrađenih sustava.

CILJNA SKUPINA: 
MSP-ovi u suradnji s istraživačkim ustanovama i velikim poduzećima

UKUPAN IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA: 75.000.000 HRK

BESPOVRATNA SREDSTVA: maksimalno do 150.000 HRK, ovisno o vaučeru

OČEKIVANO RAZDOBLJE OBJAVE POZIVA: druga polovica 2021. godine

 

4. Jačanje akceleracijskih aktivnosti

CILJ POZIVA: 
Cilj ulaganja je povećati spremnost za investicije i podržati rast novoosnovanih poduzeća uspostavljanjem visokokvalitetnog programa akceleracije. Cilj programa je imati trogodišnju stopu preživljavanja iznad 70% među sudionicima koji završe akceleracijski ciklus. Program akceleracije omogućit će mentorstvo, podršku spremnosti za investicije i pristup mrežama investitora za skupine do 20 novoosnovanih poduzeća tijekom razdoblja od najmanje 3 mjeseca.

CILJNA SKUPINA: 
Predviđene su dvije skupine novoosnovanih poduzeća: start-upovi u ranoj fazi (TRL 5 - 6) kojima je još uvijek potrebna podrška u razvoju proizvoda i zrelija novoosnovana poduzeća (TRL 6 - 8) koja su spremnija za investicije.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI I TROŠKOVI:
Kupnja opreme, zaliha, ugovornog dodatnog osoblja ili vanjskih usluga.

UKUPAN IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA:
60.000.000 HRK

BESPOVRATNA SREDSTVA:
do 187.500 kn po korisniku

OČEKIVANO RAZDOBLJE OBJAVE POZIVA: 
druga polovica 2021. godine

Planirano je do 8 akceleracijskih ciklusa tijekom razdoblja od četiri godine, odnosno dva ciklusa godišnje. Svaki ciklus trebao bi trajati najmanje tri mjeseca i podržati 20 novoosnovanih poduzeća. Program osigurava financiranje akceleracije prema opisanim koracima za do 160 novoosnovanih poduzeća.

 

5. Komercijalizacija inovacija

CILJ POZIVA:
Cilj ulaganja je potaknuti komercijalizaciju inovacijskih projekata za zrele projekte koji su blizu izlaska na tržište; povećati izvoz inovativnih proizvoda, usluga ili tehnologija MSP podržavajući stvaranje kanala prodaje i distribucije na stranim tržištima; povećati inovativni kapacitet MSP. Shema bespovratnih sredstava pomoći će u jačanju veza između znanstvenih institucija i industrije, kao i između malih i srednjih poduzeća i većih tvrtki.

CILJNA SKUPINA:
Ciljni korisnici su MSP-ovi sa zrelim inovacijskim projektima (TRL 7 ili više) koji su blizu lansiranja na tržište. Kroz kriterije odabira, program će dati prioritet prijedlozima koji doprinose zelenoj tranziciji.

PRIHVALJIVE AKTIVNOSTI I TROŠKOVI:
Ulaganje se sastoji od pružanja potpore MSP-ovima u internacionalizaciji njihovih marketinških, prodajnih i distribucijskih aktivnosti povezanih s inovativnim proizvodom lansiranim na domaće tržište. To može uključivati predstavljanje proizvoda potencijalnim kupcima, pri kojem se generira korisničko iskustvo koje se u budućnosti može prenijeti na druge potencijalne klijente. Sredstva se mogu upotrijebiti za izgradnju kanala prodaje i organiziranje prodaje u inozemstvu, promocijske aktivnosti i stjecanje prvih kupaca u inozemstvu. Sredstva se mogu upotrijebiti za pokrivanje plaća, amortizaciju i vanjske usluge.

UKUPAN IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA:
380.000.000 HRK

BESPOVRATNA SREDSTVA:
između 760.000 kn i 5.320.000 kn po korisniku

OČEKIVANO RAZDOBLJE OBJAVE POZIVA:
druga polovica 2021. godine

Podržani projekt trebao bi rezultirati dovršenim inovacijskim projektom u industrijskom okruženju, koji može biti u bilo kojoj fazi ciklusa inovacije između TRL 7-9. Kroz kriterije odabira, program će dati prioritet prijedlozima koji doprinose zelenoj tranziciji.

 

6. Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma

CILJ POZIVA: 

Doprinijeti razvoju održivog turizma kroz zelenu i digitalnu tranziciju održivosti poslovanja poduzetnika u turizmu i ugostiteljstvu a osobito:

•razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš i učinkovitost resursa posebice onih u turistički slabije razvijenim područjima putem povezivanja poduzetnika u lancu vrijednosti turizma,

•provedbu zelenih projekata (npr. povećanje energetske učinkovitosti, korištenje obnovljivih izvora i kružnog gospodarstva)

•uvođenje inovacija i digitalnih tehnologija u turističku infrastrukturu i proizvode.

Uz navedeno cilj ove investicije je potaknuti socijalnu održivost turizma kroz poticanje privatnih ulaganja koja će doprinijeti rastu kvalitetnih radnih mjesta u lokalnim zajednicama. Bespovratna sredstva u okviru ovog poziva ovisit će o indeksu turističke razvijenosti Hrvatske te će se primarno ulagati u slabije razvijena turistička područja.

CILJNA SKUPINA:
mala, srednja i velika poduzeća u djelatnosti turizma i ugostiteljstva, HTZ

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI I TROŠKOVI: 
Nabava opreme za digitalizaciju turističkog poslovanja, ulaganje u objekte, okoliš i opremu, ulaganje u opremu radi većih higijenskih standarda, aktivnosti razvoja inovativnih turističkih proizvoda, uvođenje kružnog gospodarstva, korištenje obnovljivih izvora energije.

UKUPAN IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA:
1.250.000.000 kn

BESPOVRATNA SREDSTVA:
još nije definirano

OČEKIVANO RAZDOBLJE OBJAVE POZIVA: 
prva polovica 2022. godine